C77255502056f9bb04a06aeebea10a1a0b12a991
6C223c7834426b144d480f16e21729e3ef85624f

Du er automatisk tilmeldt prøver og eksamen, når du er tilmeldt et hold på HF & VUC Vest.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve. 

Nedenfor kan du finde aktuelle eksamensdatoer, information til selvstuderende og anden praktisk info vedrørende eksamen.

Er du hf-enkeltfagskursist og ønsker et fuldt enkeltfagsbevis, så find ansøgningen her: Ansøgningsskema - Eller kontakt administrationen.

HF Skriftlige eksamensdatoer

Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted i Esbjerg.

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

2.

FEB

SSO-skriveuge starter

10.

MAJ

Eksamensperioden starter

Find alle eksamensdatoer for eksamensperioden i maj og juni under:

Eksamen

Større Skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave

For at få en fuld HF skal på det 2-årigt hf skrive SSO: Større skriftlig opgave, på 4. semester (HFe skriver det på sidste semester af deres uddannelsesforløb). I opgaven får mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

SSO: Større skriftlig opgave
SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende B-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

Emne for opgaven
Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

Vejledning og opgaveformulering
I starten af november tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.  

Info om eksamen - HF

Fordeling af karakterer på HF-beviset

Fag på forskellige niveauer optræder med forskellig vægtning på eksamensbeviset på 2-årigt hf.
 
Afsluttes et fag med flere karakterer, så skal vægtningen fordeles ligeligt mellem de pågældende fag uanset niveau.

Nedenfor kan du se et skema over vægtningen - skemaet er et udsnit (side 4) fra Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017, som du finder som fuld pdf nedenfor.

NB: ALLE C-fag vægter 1 og ALLE B-fag vægter 1,5 (med mindre de indgår i KS/NF).

Bevis for hf-eksamen (2-årigt)

Selvstuderende og eksamen

  • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. oktober dog senest d. 1. oktober for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, geografi C, fysik C + B)
  • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. marts. dog senest d. 1. marts for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, fysik C + B, geografi C)

Kapitel 3 - Uddrag af eksamensbekendtgørelsen

Adgang til prøve

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling.

Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Læs hele bekendtgørelsen

 

Sygdom og udeblivelse ved eksamen

Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

 

Tilmelding til eksamen

Når du begynder på HF & VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Betingelser for deltagelse i prøver på HF & VUC Vest

I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

HF2

HF enkeltfag

HF uddannelsespakker

Anvendelse af hjælpemidler

Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.

HF hjælpemidler

Hvornår er prøven begyndt?

Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Konsekvenser af snyd

Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

Eksamensbekendtgørelsen

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med prøver og eksamener, som er reguleret i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for prøver og eksamener, som efter regler om den enkelte uddannelse mv. dokumenteres ved prøve- eller eksamensbevis.

Stk. 3. Det følger af reglerne om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, de gymnasiale uddannelser og eux-forløb i forhold til en given erhvervsuddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelserne eller forløbene. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser og eux-forløb henvises endvidere til §§ 40-44.

Stk. 4. Når der i bekendtgørelsen henvises til »reglerne for den enkelte uddannelse«, omfatter det også regler om eux-forløb udstedt i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

 

Læs hele bekendtgørelsen

 

;