C77255502056f9bb04a06aeebea10a1a0b12a991
6C223c7834426b144d480f16e21729e3ef85624f

Du er automatisk tilmeldt prøver og eksamen, når du er tilmeldt et hold på HF & VUC Vest.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve. 

Nedenfor kan du finde aktuelle eksamensdatoer,
information til selvstuderende og anden praktisk info vedrørende eksamen.

OBS! Datoer for FVU prøver opdateres løbende som de fastlægges.

Eksamensoversigt for AVU

Der er ingen skriftlige eller mundtlige eksamener på avu i vinterterminen 2023.

Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger.

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende

23.

maj

Dansk sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 9.30

23.

maj

Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl. 10.00

23.

maj

Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 10.00

24.

maj

Dansk skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30

24.

maj

Dansk skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00

24.

maj

Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00

25.

maj

Matematik skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

Info om eksamen - AVU

Selvstuderende og eksamen

  • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. oktober
  • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. marts.

Kapitel 3 - Uddrag af eksamensbekendtgørelsen

Adgang til prøve

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling.

Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Læs hele bekendtgørelsen

 

Sygdom og udeblivelse ved eksamen

Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

Tilmelding til eksamen

Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Betingelser for deltagelse i prøver på HF & VUC Vest

I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

Avu

Anvendelse af hjælpemidler

Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.

Avu

Avu-mundtlig

Hvornår er prøven begyndt?

Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Konsekvenser af snyd

Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

Eksamensbekendtgørelsen

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med prøver og eksamener, som er reguleret i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for prøver og eksamener, som efter regler om den enkelte uddannelse mv. dokumenteres ved prøve- eller eksamensbevis.

Stk. 3. Det følger af reglerne om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, de gymnasiale uddannelser og eux-forløb i forhold til en given erhvervsuddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelserne eller forløbene. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser og eux-forløb henvises endvidere til §§ 40-44.

Stk. 4. Når der i bekendtgørelsen henvises til »reglerne for den enkelte uddannelse«, omfatter det også regler om eux-forløb udstedt i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

 

Læs hele bekendtgørelsen

 

;