Bioanalytikerpakken

Bioanalytikerpakken på HF & VUC Vest er et særligt tilrettelagt forløb til dig, der mangler de adgangsgivende fag for at komme ind på uddannelsen. Med denne pakke har du mulighed for at tage de 5 hf-enkeltfag der giver dig adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen via kvote 2.

Holdet vil bestå af andre kursister, der ligesom dig ønsker at opfylde drømmen om at læse videre på en mellemlang videregående uddannelse. Der vil være tilknyttet et fast underviserteam hele året, ligesom der vil være en studievejleder der følger dig i dit forløb og som du kan henvende dig til igennem hele forløbet.

På pakkeholdet vil du blive klædt på til den uddannelse der venter dig, idet du indenfor de 5 fag kommer til at arbejde med uddannelsesrelevante aspekter, så du er klar til at påbegynde og gennemføre dit studie. 

HF & VUC Vest har et tæt samarbejde med UC SYD, der har uddannelsesinstitutioner i hele Sønderjylland. Således vil du i løbet af studiet komme i brobygning på din uddannelse, møde studerende og studievejledere, som kan hjælpe dig ift. den uddannelse du søger ind på. Du kan læse endnu mere om selve uddannelse til pædagog på UC SYDs hjemmeside: Bliv Bioanalytiker

Du kan læse HF uddannelsespakker på vores afdeling i Stormgade 47, 6700 Esbjerg - eller som et mere fleksibelt tilbud, hvor du følger fagene via vores netundervisning så har du mulighed for at arbejde samtidig med at du påbegynder dit studie.

Vær opmærksom på, at der kræves laboratoriekursus til de naturvidenskabelige fag.

Optagelseskrav

Kriterierne og regler for optagelse på hf-uddannelsespakker

Optagelse kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

HF & VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

Forløbet er SU-berettiget.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF- uddannelsespakker, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

A2294c659de3383982aec0b75d6f5a4848be6544

Fag på Bioanalytikerpakken

Dansk A

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

Find hele læreplanen her

Engelsk 0B

Samfundsfag B
Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

Find hele læreplanen her

Biologi C

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med de egenskaber, sammenhænge og processer, der karakteriserer biologiske systemer på alle niveauer, det molekylære niveau, celle, individ, population og økosystem.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.
Biologi tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for bæredygtig udvikling lokalt og globalt. Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til den bioteknologiske udvikling, sundhed, miljø og naturforvaltning.

Læs hele læreplanen her

Matematik C

Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

Find hele læreplanen her

Kemi C

Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

Find hele læreplanen her

F92c2f52e2d8abdd974ba6e49829d6260b054e36

På VUC kan du hurtigt komme videre med din uddannelse

0A76cce8ac969fd6197e84f2b8d0f52749d031f9
17Bb7e4d103e4564bf180716bb58933008f78311

Eksamen og prøver

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

;