Fængselsbetjentpakken (1/2 år)

 

Vil du arbejde med mennesker, motivation og konflikthåndtering - så skal du måske være fængselsbetjent?

Med vores halvårige tilrettelæggelse af c-fag, har du mulighed for at tage de 4 hf-enkeltfag der giver dig adgang til at søge optagelse på fængselsbetjentuddannelsen -  en uddannelse der siden 2023 også udbydes i Esbjerg og som i januar atter har opstart i lokaler på HF & VUC Vest. 

På pakkeholdet vil du blive klædt på til den uddannelse der venter dig, idet du indenfor de 4 fag kommer til at arbejde med uddannelsesrelevante aspekter, så du er klar til at påbegynde og gennemføre dit studie. 

HF & VUC Vest har et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, der udbyder uddannelsen til bl.a. fængselsbetjent.  Du kan læse endnu mere om selve uddannelse til fængselsbetjent på Kriminalforsorgens hjemmeside

Du kan læse HF uddannelsespakker på vores afdeling i Stormgade 47, 6700 Esbjerg - eller som et mere fleksibelt tilbud, hvor du kan følge nogle af  fagene via vores netundervisning, så har du mulighed for at arbejde samtidig med at du påbegynder dit studie. 

Optagelseskrav 

Kriterierne og regler for optagelse på hf-uddannelsespakker

Optagelse kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

HF & VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

Forløbet er SU-berettiget.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF- uddannelsespakker, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 Læs mere om kriterier og regler for optagelse til uddannelsen som Fængelsestjent

Uddannelsesguiden

272Bd7c9bb5a0ea9086180720a693f4a1485d9ba

Fag på Fængselsbetjent-pakken

*OBS! Man kan vælge ENTEN Idræt C ELLER Psykologi C

Dansk C

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles kursistens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

 

Find læreplanen her

Samfundsfag C

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

Find læreplanen her

Engelsk C

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder

 

Find læreplanen her

Idræt C

Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og kundskaber om og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori sikres faglig dybde, og undervisningen giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Find læreplanen her

Psykologi C

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer. Undervisningsfaget psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis forskning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder og sikrer hermed faglig dybde og muligheder for fagligt samspil. Resultaterne af forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i fællesskaber, både lokalt og globalt. Psykologi bygger historisk på filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Faget giver eleverne kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Endvidere udvikler faget evnen til kritisk anvendelse af psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger, hvorved elevernes forståelse, holdninger og handlemuligheder kvalificeres.

 

Find læreplanen her

0A76cce8ac969fd6197e84f2b8d0f52749d031f9
17Bb7e4d103e4564bf180716bb58933008f78311

Eksamen og prøver

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

;