Teknologi, Videnskab og Medicin

Vil du være datamatiker, it-teknolog eller læse medialogi på universitetet? Måske ønsker du at tone din uddannelse i retning af det naturvidenskabelige, så den peger i retning af driftsteknolog eller ingeniør? Tag det først skridt i denne retning med Teknologi & Videnskab på HF & VUC Vest.

Udover de obligatoriske fag, samt et praktisk-musisk fag, får du Matematik B og kan udover det vælge valgfag på B-niveau og et fag på C-niveau, for at understrege dit uddannelsesvalg - tjek valgfagslisten.

Tjek desuden adgangskortet på UddannelsensGuiden, for at se, hvilke uddannelser disse pakker/dine valgfag åbner for – eller kontakt din uddannelsesvejleder.

HF - Tekologi, Videnskab og Medicin er for dig, der:

  • der brænder for naturvidenskabelige problemstillinger
  • er optaget af udvikling indenfor teknologi
  • vil være med til at sætte dagsordenen i de nye teknologiske og naturvidenskabelige landvindinger i fremtiden. 

Læs mere om, hvordan du kan komme Videre på UNI

E1389f4117a9a387e95967aed70fa08a1b89a342

Tilmelding

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid/MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF2 - Teknologi, Videnskab og Medicin, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 Du kan læse HF - Teknologi, Videnskab g Medicin på vores HF & VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg

Obligatoriske fag på Teknologi, Videnskab og Medicin

Dansk A

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

 

Find læreplanen her

Engelsk B

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

 

Find læreplanen her

Matematik C

Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

 

Find læreplanen her

NF - Naturvidenskabelig Faggruppe (Biologi C, Geografi C og Kemi C)

Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi.

Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles i vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser, lokalt og globalt.

Faggruppen har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager biologisk, geografisk og kemisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Faggruppen giver endvidere indsigt i, hvordan fagene anvendes erhvervs- og uddannelsesmæssigt.

Faggruppen giver faglig baggrund for stillingtagen og problemløsning i forbindelse med aktuelle samfundsmæssige og globale problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

Find læreplanen her

KS - Kultur og Samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og globalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder.

 

Find læreplanen her

Billedkunst C

Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.
I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.
Find læreplanen her

Idræt C

Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og kundskaber om og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori sikres faglig dybde, og undervisningen giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Find læreplanen her

0A76cce8ac969fd6197e84f2b8d0f52749d031f9
17Bb7e4d103e4564bf180716bb58933008f78311

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) på 2. år.

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO, EP
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

;