Skole- og institutionsplan for AVU-afdelingen

Institutionsplan

 

Institutionsplan AVU – HF & VUC Vest

Baggrund:

Denne institutionsplan er udarbejdet på baggrund af Arbejdstidsaftale for lærere i staten gældende for uddannelsesforbundets overenskomstområde på HF & VUC Vest

Planen er udarbejdet i 3. kvartal af 2023 i et samarbejde mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen på HF & VUC Vest. Institutionsplanen er udarbejdet med hensyntagen til § 5. stk. 2 i Arbejdstidsaftalen for lærere i staten og de enkelte uddannelsers særpræg, særlige forhold og særlige kursistgruppe. Planen opstiller rammer og principper, der skal udmøntes i lokale planer. De lokale planer udarbejdes i fællesskab mellem den lokale tillidsrepræsentant og ledelsen.

Planen er gældende for skoleåret 2023/2024 og arbejdet med institutionsplanen evalueres primo 2024.

Proces for institutionsplanen

Periode

Aktivitet

Januar

Ledelsen udarbejder, med inddragelse af tillidsrepræsentant(er), en skriftlig erfaringsopsamling fra forgangne periode.

Februar

Udkast til institutionsplan drøftes med tillidsrepræsentant(er) centralt.

Marts/april

Revideret institutionsplan samt erfaringsopsamling fra forgangne periode drøftes på samarbejdsmøde/lærermøde mhbl. på kvalificering af planen. Lærermøder afholdes lokalt.

April/maj

Endelig plan foreligger, og opgaveoversigter og udkast opgaveporteføljer udarbejdes, så de er klar mindst 5 uger før næste periode.

 

Opsamling fra forgangne periode 

Ledelse og tillidsrepræsentant samarbejder om at indhente fælles viden om, hvordan de arbejder med skolens/institutionens målsætning. Det er ledelsens ansvar at skrive opsamlingen.

Ledelsens prioriteringer og grundlaget for disse

HF & VUC Vests målsætning er at give voksne og unge uddannelsessøgende mulighed for at komme videre med læring og uddannelse i et livslangt perspektiv. Vi vil være en bæredygtig institution, med et rummeligt læringsmiljø, der kendetegnes af styrket trivsel og fleksibilitet, hvor der leveres kvalitetsuddannelse der understøtter social mobilitet og livslang læring

HF & VUC Vest er et anerkendt voksenpædagogisk undervisningscenter, hvilket fastholdes igennem:

 • En optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper og bidrage til, at flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • En øget gennemførelsesprocent, der bl.a. kan opnås som resultat af en styrket trivsel, der fx understøttes af en systematiseret og synlig evalueringskultur, hvis resultater løbende omsættes i praksis.
 • Innovative og motiverende lærings- og samarbejdsformer, en velfungerende intern kommunikation, som opfylder informationsbehovene hos både kursister og medarbejdere.
 • Et særligt fokus på vores kursistgruppe, herunder sårbare kursister, gennem tilrettelæggelse af undervisning, der øger tilgængeligheden for alle
 • At skabe en kultur baseret på rummelighed
 • At prioritere evaluering i forbindelse med holdene for at optimere og styrke holdidentitet og fællesskab hos kursisterne 

Særlige økonomiske forhold

Der er ingen særlige forventninger til skoleåret 2023/2024

Arbejdets tilrettelæggelse

Tidsregistrering er en mulighed, hvis ikke, er en lokalaftale påkrævet – værktøj til tidsregistrering findes

Den årlige arbejdstid udgør for fuldtidsbeskæftigede 1924 timer, inkl. ferie og søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage der falder på ugedage, hvor læreren altid har fri. Arbejdstiden opgøres en gang årligt. Præsteret arbejdstid oplyses pr kvartal og kan udleveres skriftligt.

Arbejdstiden placeres så vidt muligt på hverdage i tidsrummet 07:30 – 17:00. (Ulempetillæg: Efter kl. 17 gives tillæg enten som udbetaling eller tid)

Arbejdet tilrettelægges i dialog (mail og/eller møde) mellem den enkelte medarbejder, ledelsen (TR skal have mulighed for at deltage).

Generelle prioriteringer for den enkelte underviser

Efter drøftelse med læreren udarbejder ledelsen en opgaveoversigt, der angiver de opgaver, som læreren påtænkes at anvende sin arbejdstid på i normperioden. (halvårlig)

På opgaveoversigten anføres endvidere den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til individuel forberedelse, samlet estimeret tid til opgaver der planlægges indholdsmæssigt senere på året samt estimeret tid til opgaver, som ledelsen skønner til mindst 60 timer.

For eksempel:

 1. Undervisning, herunder eksamen
 2. Forberedelse - opgaverettelse
 3. Mundtlig censur
 4. Udvalg, funktioner og udviklingsaktiviteter, kurser
 5. Øvrige møder
 6. Fælles forberedelse

Holddannelser

HF & VUC Vest udbyder AVU, FVU og OBU – holddannelse følger sammenhængen mellem udbud og tilmeldinger. Som udgangspunkt arbejder vi for, at hold ikke sammenlæses.

Hvad der forstås som individuel forberedelse

Med individuel forberedelse menes forberedelse, hvor samarbejde ikke er pålagt, og hvor læreren kan disponere over egen tid på skolen eller udenfor.

Indholdsmæssigt dækker begrebet over forberedelse, evaluering og efterbehandling af undervisningen, opgaverettelse/feedback på af opgavebesvarelser, skriftlige eller audiovisuelle.

Undervisning, fælles aktiviteter og øvrige opgaver skal planlægges på en måde, som muliggør, at lærerens forberedelsestid afvikles som sammenhængende og effektiv tid.

Til den individuelle forberedelsestid er der intet krav om tilstedeværelse.

Forventet gennemsnitlige undervisningstimetal

Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal på AVU er pt. 25, der tilstræbes et max på 25 pr. uge(gennemsnitlig) i ca. 33 uger afhængigt af antal undervisningsuger for en lærer uden andre opgaver end undervisning.

Det gennemsnitlige undervisningstal er påvirkeligt af den økonomiske ramme samt antallet af andre betalte opgaver, som kan nedbringe det ugentlige undervisningstimetal for læreren.

Lærere, der har andre opgaver end undervisning i deres opgaveoversigter i større eller mindre grad, vil få nedsat det ugentlige undervisningstimetal.

Det forventes, at det gennemsnitlige undervisningstimetal kan bibeholdes i 2023.

Tilstedeværelse

Ud over planlagt undervisning, møder og anden tid med kursisterne, er der ikke krav om tilstedeværelse. Det forventes dog, at man er tilgængelig og til rådighed inden for normal arbejdstid på mail og/eller telefon.

 Aldersreduktion kan honoreres med et lavere undervisningstal

Mødeaktiviteter

Mødekalenderen fremgår af lokale dokumenter – Årshjulet. Faste, kendte møder lægges ind tidligst muligt. Møder - fx arrangeret af ledelse – varsles som udgangspunkt min. 2 uger før

Samarbejde

AVU vil være i løbende proces for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor man som medarbejder trives og anerkendes for sine kompetencer, og hvor lærere og ledelse samarbejder om at omsætte værdier og strategier til aktiviteterne i hverdagen. Set i lyset af at vi pt. er en lille medarbejderstab, er der behov for pleje af fællesskab, samarbejde og trivsel – foranstaltet af ledelsen med medarbejderne som medspillere.

Antal lærere på institutionen

Der er pt. 8 fuldtidsansatte lærere til at varetage undervisningsopgaven.

 

 

;