Mission

HF & VUC Vests mission er at give voksne og unge uddannelsessøgende mulighed for at komme
videre med læring og uddannelse i et livslangt perspektiv.

Vision

HF & VUC Vest er et anerkendt voksenpædagogisk undervisningscenter, hvilket fastholdes igennem:

  • En optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper og bidrage til, at flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • En øget gennemførelsesprocent, der er opnået som resultat af en styrket trivsel, der næres af en systematiseret og synlig evalueringskultur, hvis resultater løbende omsættes i praksis.
  • Innovative og motiverende lærings- og samarbejdsformer, en velfungerende intern kommunikation, som opfylder informationsbehovene hos både kursister og medarbejdere.

HF & VUC Vest vil være en eftertragtet arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere
gennem en aktiv personalepolitik, der prioriterer:

  • mulighederne for professionel efteruddannelse og personlig kompetenceudvikling
  • mulighederne for indflydelse på HF & VUC Vests faglige og pædagogiske udvikling

Værdigrundlag

HF & VUC Vests værdigrundlag består af menge aspekter, men nedenfor fremhæves i vilkårlig rækkefølge de fire værdier, vi anser som en vigtig del af HF & VUC Vests ’DNA’.

Rummelighed:
HF & VUC Vest løser uddannelsesopgaven for en mangfoldighed af voksne og unge. Vi lægger derfor vægt på, at tilgangen til den enkelte er fordomsfri og åben i et fagligt voksenmiljø for kursister i alle aldersgrupper og med forskellige sociale baggrunde og kulturer. Vi møder hinanden med gensidig respekt og tolerance i et forpligtet fællesskab for at skabe et godt studiemiljø for alle – både fagligt og socialt.

Engagement:
HF & VUC Vest forventer at både medarbejdere og kursister går til opgaverne med engagement,
fordi engagement fremmer motivationen for både kolleger og kursister samt skaber nærvær,
energi og mening og dermed et positivt fagligt læringsmiljø.

Faglighed:
På HF & VUC Vest er ambitionen, at kursisterne skal møde faglig professionalisme uanset hvilket niveau
eller mål, de selv møder ind med. Høj faglighed styrer derfor institutionens rammesætning og
kvalitetsarbejde. Vi har fokus på, at de helt centrale aktører i uddannelsesopgaven, lærerne, har
de nødvendige fagfaglige og pædagogiske ressourcer til at løse opgaverne i fællesskab.

Fornyelse:
Uddannelsesopgaverne bliver konstant udfordret af reformer og ændringer i kursistmålgrupper.
På HF & VUC Vest møder vi begge udfordringer med et grundlæggende fokus på at se muligheder frem
for begrænsninger.

Strategi

VUC Vests strategi formuleres af ledelsen ud fra overordnede indsatsområder og udfordringer internt og eksternt i organisationen.

De strategiske temaer tages op til drøftelse og behandling af bestyrelsen og evalueres hvert andet år. Læs dem nedenfor. 

Strategiske temaer

Kvalitetssikring af HF & VUC Vests uddannelser

På HF & VUC Vest står arbejdet med medarbejdernes kompetenceudvikling centralt i kvalitetsarbejdet. Dette sikres bl.a. gennem en aktiv ansættelsespolitik, der lægger vægt på at tiltrække ansøgere
med stærke faglige og pædagogiske kompetencer, som samtidig interesserer sig for HF & VUC Vests forskellige kursistgrupper. Det sker ligeledes gennem en proaktiv udviklingsindsats inden for hver af HF & VUC Vests uddannelser med fokus på at etablere den bedst mulige vejledning og tilrettelæggelse for den enkelte kursist. Endelig sker det gennem etablering og udvikling af et pædagogisk læringsmiljø, hvor kursister uanset baggrund mødes af faglige udfordringer, der bringer dem videre. For at måle og dokumentere resultaterne af kvalitetsarbejdet på HF & VUC Vest evalueres indsatsen, hvilket bl.a. sker gennem tilbagevendende kursisttrivselsundersøgelser og beregning af HF & VUC Vests løfteevne.

En institutions løfteevne er én måde at vurdere kvaliteten på, og den defineres ud fra skolens evne til at løfte kursisterne fagligt. En skoles løfteevne måles ud fra det karaktergennemsnit kursisterne opnår på eksamenspapiret i forhold til, hvad man kunne forvente, de ville opnå, med den baggrund de kom med, herunder deres karakterer fra folkeskolen samt forældrenes sociale og økonomiske baggrund. I 2015 var HF & VUC Vests løfteevne den højeste blandt landets VUC’er, og den var ikke bare højere, den var signifikant højere, dvs. den ikke skyldes statistiske tilfældigheder, men at løfteevnen især skyldes institutionens evne til at etablere og gennemføre en undervisning, som alle kursister kan profitere af.

HF & VUC Vests samarbejde om uddannelsesopgaven med andre uddannelsesaktører

HF & VUC Vest har indgået samarbejdsaftaler med alle erhvervsskoler i skolens udbudsområde med det formål at udvikle og formidle kendskabet til erhvervsuddannelser til vores kursister. Strategisk arbejder HF & VUC Vest for at øge samarbejdet med erhvervsskoler, erhvervsakademi og UC-syd for at sikre overgangen til disse uddannelser. På vores afdelinger uden for Esbjerg arbejder vi endvidere på at indgå i de lokale Campusdannelser.

HF & VUC Vests positionering i det samlede lokale uddannelsesrum

HF & VUC Vest er som en central uddannelsesaktør forpligtiget til at spille en aktiv rolle i det lokale uddannelsesudbud. HF & VUC Vest arbejder derfor strategisk på at sikre:

  • at der er et samarbejde vedrørende brobygning til alle relevante uddannelser
  • at kursisterne vejledes om deres muligheder for at indfri realistiske uddannelsesmål
  • at det lokale uddannelsesudbud sikres den bedst mulige kvalitet

HF & VUC Vests initiativer til at sikre bæredygtighed og faglig kvalitet under ændrede rammevilkår

De ændrede rammevilkår er, at HF & VUC Vest over de næste fire år, som konsekvens af finansloven, skal rationalisere driften med ca. 15 %. Hertil kommer, at en ny gymnasiereform over samme periode skal implementeres, hvorfor ændringer i kursistoptaget kan forventes. HF & VUC Vests strategiske svar på dette er bl.a. at styrke den faglige kvalitet og udvikling gennem yderligere udrulning af skolen som et professionelt læringsfælleskab. Det sker bl.a. ved at udvide mulighederne for viden- og kompetenceudvikling. På HF & VUC Vest deltager medarbejderne i dialog og kommunikation på alle niveauer med afsæt i videndeling, inddragelse og ansvar.

;