F72e04eda60ac626976c382fdc2ed11490378860

Få papir på det du fagligt KAN!

Individuel kompetencevurdering 

– ofte forkortet IKV eller kaldet RKV (Realkompetencevurdering).

HF & VUC Vest tilbyder dig en vurdering af dine realkompetencer. Vurderingen tilbydes i forhold til målene i fag, der udbydes på avu og hf. Fra G-niveau (9.klasse) til og med A-niveau (højeste gymnasiale niveau). Du kan søge om en IKV i ét eller flere af de fag, vi tilbyder på HF & VUC Vest. Der kan dog ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

Der kan ikke ansøges om både IKV og om optagelse til undervisning/selvstudium i det samme fag.

 

Du kan tilmelde dig hos

Rasmus Brogaard

Rasmus Brogaard

Uddannelsesleder AVU, FVU og OBU
tlf.: 61955742
A850af9481582be99932fe05baf3a8e876196ac6

Helle G. Poulsen

Uddannelsesvejleder
tlf.: 29671470

Om IKV

IKV - Individuel kompetencevurdering - hvad er det?

Individuel kompetencevurdering – ofte forkortet IKV eller kaldet RKV (realkompetencevurdering)

HF & VUC Vest tilbyder dig en vurdering af dine realkompetencer og dermed få papirer på det, du fagligt kan.

Vurderingen tilbydes i forhold til målene i fag, der udbydes på avu og hf- Fra G-niveau (9.klasse) til og med A-niveau (højeste gymnasiale niveau). Du kan søge om en IKV i ét eller flere af de fag, vi på HF & VUC Vest tilbyder. Der kan dog ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

Hvad er realkompetencer?

”Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået”.

Realkompetencer kan fx opnås:

 • i arbejdslivet, fritiden og eller gennem privat uddannelse  
 • gennem højskoleophold eller aftenskole kurser
 • gennem deltagelse i foreningsliv
 • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • gennem udlandsophold

Hvordan foretages vurderingen?

En vurdering foretages altid med udgangspunkt i de af Undervisningsministeriet fastlagte mål for de konkrete fag og efter en udarbejdet IKV vurderingsplan m. aftaler.

H & VUC Vest kan ikke indhente oplysninger for dig. Du har som ansøger selv ansvaret for efter aftale med vejlederen at indhente skriftlig dokumentation for dine kompetencer (ex i form af kursusbeviser, deltagerbeviser, udtalelser, lister over tillidshverv, foreningsarbejde m.m.). Her anvendes hjemmesiden https://minkompetencemappe.dk, som er en form for elektronisk CV, hvortil du vedhæfter dine relevante dokumenter.

Kompetencerne afprøves – gennem samtale og test (kan være it-baseret) eller opgaveløsning.

Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givent fag på det bestemte niveau, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes et kompetencebevis.

Hvor og hvornår?

Hvornår?

Løbende - alt efter behov.

Hvor?

HF & VUC Vests Esbjerg afdeling, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.

Deltagerbetaling:

En IKV er gratis for dig. NB - den er ikke SU-berettiget.

Hvordan ser et vurderingsforløb ud?

Tidsperspektiv

Ved første samtale med vejlederen vurderes det, om der er grundlag for udarbejdelse af en IKV. Herefter tilrettelægger ansøger og den underviser, som forestår vurderingen, i samarbejde et vurderingsforløb på højest 4 dage fra første kontakt mellem IKV ansøger og underviser
Senest 2 uger efter afsluttet vurderingsforløb vil der blive fremsendt et IKV bevis

 1. Beskrivelse af et vurderingsforløb
 2. Indledende samtale med vejleder fra uddannelsesvejledningen
 3. Udarbejdelse af skriftlig vurderingsplan m. aftaler
 4. Ansøgers egen indsamling af dokumentation og udfærdigelse af ”min kompetencemappe”
 5. Ansøger kontaktes af underviser og endelige aftaler indgås
 6. Afprøvning af kompetencerne gennem samtaler/test med underviser
 7. Endelig vurdering med deraf følgende afslag / delvis eller fuld anerkendelse af kompetence – Der gives ikke karakterer
 8. Udstedelse af IKV bevis

Klagemuligheder

Er du ikke tilfreds med vurderingens resultat, har du mulighed for at klage over afgørelse.

Klagemuligheder

Er du ikke tilfreds med vurderingens resultat, har du mulighed for at klage over afgørelse.

Klagen stiles skriftligt til Kvalifikationsnævnet og sendes til HF & VUC Vest. Læs evt. mere på www.iu.dk – søgeord ”kvalifikationsnævnet”.

Klagevejledning:
Såfremt ansøger til en IKV ønsker at klage over HF & VUC Vests afgørelse, følges nedenstående:

Du skal stile din klage til Kvalifikationsnævnet, men sende den til HF & VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg.

Klagen skal være HF & VUC Vest i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget den skriftlige afgørelse.

Af klagebrevet skal følgende fremgå:

 • Hvem der har truffet afgørelsen   
 • Hvordan og hvornår du har fået oplysninger om afgørelsen (dato for samtale og/eller dato for brevet indeholdende afgørelsen)   
 • Hvordan afgørelsen efter din opfattelse bør være og hvorfor

Du skal kun vedlægge nye bilag, hvis du mener, at disse kan ændre HF & VUC Vests vurdering af din sag. HF & VUC Vest får altså lejlighed til at vurdere sagen på ny.

Hvis HF & VUC Vest fastholder afgørelsen, sendes din klage automatisk videre til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse. Kvalifikationsnævnet vurderer derefter din klage og sender dig snarest muligt et svar.

Kvalifikationsnævnets er den endelige administrative afgørelse. Det vil sige, at du ikke kan klage over den.

Husk, at Kvalifikationsnævnet kun behandler klager over afgørelsens indhold – ikke over retlige forhold.

;