0B1bb2a68c80203c6e37518fd08672f20b4d8214

Antimobbestrategi

Nedenfor finder du vores Antimobbestrategi: Strategi mod mobning og seksuel chikane med retningslinjer for, hvordan VUC Vest forbygger og håndterer mobning – herunder digital mobning og seksuel chikane – i praksis.

 

Hvem har ansvaret for at forebygge og gribe ind, samt hvordan vi konkret forebygger mobning, så vi kan fordre et trygt og godt læringsmiljø

Strategi mod mobning og seksuel chikane

Formål
Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag og Studie- og ordensregler. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning på skolen og i fritiden, for så vidt det har indflydelse på uddannelsesmiljøet. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form.

Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der kan opstå i dårlige klassekulturer.

Dette gælder også, hvis du oplever seksuel chikane eller andre krænkelser, eller hvis du oplever, at andre udsættes for det her på skolen. Her er det vigtig, at du har et sted, hvor du kan komme og få råd og vejledning. På den måde kan vi som skole være med til at sikre at elever og kursister har et godt undervisningsmiljø og tage hånd om elevernes, kursisternes og deltagernes psykiske trivsel.

Definition af mobning
Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person eller grupperinger i en sammenhæng, hvor personen/personerne er nødt til at være.

En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:

 • Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: fx eleven bliver holdt udenfor fællesskabet.
 • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: fx eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook.

Definition af seksuel chikane
Seksuel chikane er for eksempel enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Tegn på, at en elev bliver mobbet/ikke trives/oplever chikane
En elev, der bliver mobbet eller chikaneres, kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.

I en klasse, hvor der fx sker mobning, kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.

Forebyggelse af mobning og chikane

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til studie- og ordensregler samt strategi mod mobning og seksuel chikane
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
 • Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
 • Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker
 • Give kursister og elever en mulighed for at indberette mobning eller seksuel chikane i trygge rammer – evt. anonymt.

Klasseteam og lærere

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel
 • Opmærksomhed om sproget i klassen
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for holdet
 • Drøfte ved skolestart, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter, mobning mv.
 • Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
 • Efter behov etableres faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
 • Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltelever

 • Klasse/hold-arrangementer er for alle, og at alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Alle siger fra overfor drilleri, mobning og anden form for chikane.
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
 • Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.

Handleplan - hvad gør vi
At mobbe og chikanere andre er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem, se skolens hjemmeside. Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning eller seksuel chikane, skal medarbejderen straks sende en mail til rektor om dette, så rektor kan udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen/den der chikanerer
 • Afklaring af, hvad den mobbede/chikanerede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til den mobbedes/chikaneredes støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen

Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning/chikane vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret handlingsplan.

Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være:

 • Møde med klassens lærere/klasseteamet
 • Møde med den mobbede/chikanerede og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder/vejleder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor

Mulighed for anonym henvendelse i forbindelse med seksuel chikane
Hvis du vil indberette seksuel chikane med ønsker at være anonym, kan du sende en mail til indberet@vucvest.dk. Du skal være opmærksom på, at du ikke vil være anonym, når du sender en mail, hvis din identitet kan udledes af din mailadresse. Det betyder blandt andet, at offentligheden, og den du evt. indberetter oplysninger om, vil kunne få oplyst, at du har indberettet oplysninger.

Desuden skal du være opmærksom på, at vi ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig selv som led i en indgribende afgørelse for eksempel over for en anden kursist/elev eller en af vores ansatte. Det kan indebære, at din indberetning om seksuel chikane må henlægges, uden det er muligt at komme til bunds i den, hvis du indberetter anonymt. Derfor opfordrer vi dig til, at du ikke indberetter anonymt, hvis du mener, at der kan være tale om forhold, som bør føre til en sådan indgribende afgørelse

Vedtaget på ledermøde januar 2022

;