397F82923ac44fc288f985b6eaa2d92807899eec

Studie- og ordensregler

VUC Vests studie- og ordensregler er udarbejdet med henblik på, at alle kursister, elever og medarbejdere på skolen skal bidrage til og bakke op om, at vi sammen skaber de bedste betingelser for et godt og fagligt stærkt undervisningsmiljø, hvor alle kan trives og har mulighed for at udvikle deres kompetencer. For at kunne opnå det skal alle på skolen overholde de almindelige regler for orden og samvær, som står beskrevet i vores studie- og ordensregler nedenfor. 

Studie- og ordensregler

FORMÅL
For at samarbejdet mellem alle på VUC Vest skal blive godt og inspirerende, har VUC Vest udformet regler og retningslinjer for god studiepraksis og demokratisk adfærd, som alle på VUC Vest skal kende og efterleve. Det gælder både ansatte og alle vores kursister og elever på avu, dsa, FVU, OBU og hf. Dette er med til at sikre et godt undervisningsmiljø i et forpligtende fællesskab for såvel kursister som medarbejdere.

MÅL
Retningslinjerne er udarbejdet for, at vi sammen kan hjælpe hinanden med at skabe trygge rammer bl.a. med afsæt i VUC Vests værdier: Rummelighed, engagement, faglighed og fornyelse (læs mere: Strategi), således at alle får mulighed for at få de bedst mulige studie ‐ og arbejdsbetingelser. Vi forventer, at du som kursist på VUC Vest tager et medansvar for dit eget uddannelsesforløb og for skolens andre kursister og ansatte – både fagligt og socialt.

REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ VUC VEST:
Du kan forvente:

 • respekt og positive medarbejdere
 • klare og konstruktive rammer for undervisningen
 • undervisnings‐, eksamensplaner og undervisningsmaterialer på vores intranet www.vucintra.dk
 • forskellige læringsmiljøer
 • koordinering af det skriftlige arbejde
 • at arbejde med skriftlighed på skolen
 • at få hurtig respons på dine opgaver
 • løbende faglige samtaler og evaluering af din studiedeltagelse
 • at få besked ved omlægning af undervisning
 • faglige og sociale fællesarrangementer og opbakning hertil i form af understøttelse af skolens kursistråd og et kulturudvalg med inddragelse af både kursister og medarbejdere ved VUC Vest.

Regler du skal følge:

Orden og samvær:

 • God klasserumskultur: En god klasserumskultur, omgangstone og respekt over for andre er en selvfølge hvor der i fællesskab tages ansvar for et klasserumsmiljø med ro til undervisning.
 • Vold, trusler eller mobning: Vi accepterer ikke vold, trusler eller mobning, hverken fysisk, psykisk eller idet digitale rum. Sker dette på skolens grund eller i relation til skolen, kan det medføre bortvisning.
 • Oprydning mm: Vi er alle ansvarlige for oprydning og passer på skolens udstyr og inventar.
 • Mobil og tablet: Mobiltelefon, pc/tablet/iPad bruges i undervisningstiden kun til studiearbejde i respektfor den gode klasserumskultur.
 • Internettet: Vi opfatter internettet som en uvurderlig kilde til information, men vi tillader under ingen omstændigheder surfing efter/på eller download af pornografisk eller på anden måde anstødeligt materiale, fx hjemmesider tilhørende ekstremistiske eller voldsbaserede grupperinger (Undtaget i undervisningsøjemed).
  Læs mere i vores IT‐politik

Snyd:
Afskrift/plagiat: Afskrift i forbindelse med afleveringer og eksamen såvel fra internettet som fra medkursister betragtes som snyd og medfører bortvisning fra prøven. Det betyder dermed også, at der ingen bedømmelse sker i forbindelse med den pågældende prøve.

Fravær og ferie:

 • Syg/fraværende: Er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden registrere dit fravær, og den overordnede årsag hertil, via vores intranet på www.vucintra.dk
  Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.
 • Ferie: Ferie uden for skolens officielle feriekalender er IKKE muligt. Du må gennem din uddannelse på VUC Vest, hverken indgive ønske om ferie eller for den sags skyld vælge at afholde ferie ud over de i skoleåret allerede indlagte feriedage. En ekstra ferie indlagt i undervisningsperioden kan have flere uheldige konsekvenser både fagligt og socialt, og i sidste ende kan det betyde, at vi må opgive samarbejdet.
 • Studiedeltagelse: Ved manglende studiedeltagelse risikerer du, at din SU bliver stoppet.

Rygning, alkohol, hash og andre rusmidler:

 • Rygning: Fra 1. august 2021 er det i kraft af Rygeloven ikke tilladt at ryge i undervisningstiden på VUC Vests afdelinger. Det er ikke bare røgfri skole, men røgfri skoletid som indføres. Det betyder, at det ikke kun er på skolens matrikel, der ikke må ryges, men i princippet overalt inden for undervisningstiden. Begrebet ’røgfriskoletid’ indbefatter også snus, skrå og e-cigaretter. Overtrædelse af forbuddet kan medføre bortvisning!
 • Alkohol: Alkohol må ikke indtages i undervisningstiden.
 • Hash og andre rusmidler: Hash og andre rusmidler må ikke indtages eller forefindes på skolens matrikel ‐ det er bortvisningsgrund.

Persondatapolitik:

 • Billeder og undervisning: Tager din lærer eller andre medarbejdere situationsbilleder, hvor du er på ‐ i undervisningssituationer, på studieture eller lignende, vil du mundtligt blive bedt om dit samtykke til at billedet bliver taget og senere kan blive brugt på sociale medier eller lignende. Dette gælder selvfølgelig også, hvis du som kursist vil tage billeder eller filme på skolen, eksempelvis når der er undervisning. Du skal som minimum have mundtligt samtykke fra de pågældende undervisere, andre medarbejdere og medkursisterne samt fortælle, hvorfor du vil tage billeder/filme. Dine undervisere, andre medarbejdere og dine medkursister er i deres fulde ret til at sige nej til at blive optaget.
 • Videoovervågning: VUC Vest har opsat videoovervågningskameraer på afdelingen i Esbjerg, der optager i kantinen og i skolegården ud mod Nørregade. Videoovervågningen sker af sikkerhedsmæssige årsager og med kriminalitetsforebyggende formål, bl.a. for at forebygge indbrud og tyveri. Optagelserne gemmes i maksimalt 30 dage, men kan blive gemt i længere tid, hvis de skal bruges til efterforskning af en bestemt hændelse. Optagelserne kan desuden følges i realtid af VUC Vests pedel. VUC Vest har ikke videoovervågning på de andre afdelinger.
 • Særlige regler ifm. virtuel undervisning: Undervisning, der afvikles virtuelt, er sidestillet med undervisning, der afvikles ved fysisk fremmøde. Det betyder, at vi har samme forventninger til dig om at møde ind til virtuelle lektioner til den aftalte tid i Teams, at være forberedt og at deltage aktivt i undervisningen ‐ uanset om det er lærerstyret eller gruppearbejde. Når den virtuelle undervisning afvikles gennem Teams, skal dit kamera være tændt, og du skal følge lærerens anvisning i forhold til, om din mikrofon skal være tændt eller slukket. Det er ikke tilladt, at du videooptager undervisningssekvenser i Teams. Din lærer kan dog optage undervisningen og efterfølgende dele videoklippet med hele holdet ‐ men kun hvis både læreren og alle kursister på holdet er indforståede med dette. Undtagelsesvis og i helt særlige situationer kan kravet om tændt kamera afviges. Kursisten skal ansøge den pædagogiske ledelse om retten til at benytte sig af denne mulighed i bestemte situationer.
  Læs mere om, hvordan vi håndterer persondata

DU HAR ANSVARET FOR:

 • at holde dig dagligt orienteret om, hvad der sker på skolen via vores intranet www.vucintra.dk infoskærmene og hjemmesiden www.vucintra.dk
 • at holde dig orienteret om, hvad der sker på dit hold/i din klasse
 • at indhente udleveret materiale på Teams, hvis du har været fraværende fra undervisningen
 • at aflevere skriftlige opgaver rettidigt
 • at være opdateret vedrørende eksamensreglerne og eksamenstidspunkterne via www.vucintra.dk, hjemmesiden og infoskærmene og holde dig dagligt orienteret i eksamensperioden. Framelding skal ske til uddannelsesvejlederne.
 • Holde dig orienteret om kursistudvalgets arbejde og arrangementer

ANG. AVU OG FAGLIG DOKUMENTATION
Du kan efter anmodning få udstedt et deltagerbevis for faglig dokumentation i et fag, når du har fuldført undervisning på basisniveau, på niveau F eller E, når betingelserne i fagets læreplan er opfyldt, herunder at den faglige dokumentation er egnet til vurdering, og du har opnået kompetencer svarende til BESTÅET. På niveau G og D aflægges prøve.

STUDIEDELTAGELSE
Studiedeltagelse handler om din deltagelse i det faglige og sociale fællesskab på VUC Vest. På VUC Vest er vi interesserede i dig som kursist. Det betyder, at vi vil arbejde sammen med dig, for at du får et så godt uddannelsesforløb som muligt. Vi vil gøre meget for at støtte og udfordre dig gennem hele din uddannelse, så du bliver klar til eksamen og kan komme godt videre med dine fremtidige uddannelsesplaner. Som studiedeltagende på VUC Vest forventer vi af dig, at du er engageret i den daglige undervisning samt i det sociale liv i og omkring klassen. For at følge din faglige udvikling sætter du og dine undervisere i fællesskab synlige læringsmål, som matcher dit endelige uddannelsesmål og dine faglige udfordringer her og nu. Som studiedeltagende er det derfor vigtigt, at du er aktiv medspiller i den daglige undervisning, er i dialog med dine undervisere, arbejder med dine lektier og afleverer dine skriftlige opgaver til tiden. Møder du udfordringer, der gør, at du har svært ved at være studiedeltagende, er det vigtigt, at du altid informerer dine lærere og din uddannelsesvejleder. Hvad der sker i og omkring dit forløb på VUC Vest er til glæde og gavn for både dig og dine medkursister. Er du ikke aktiv i samarbejdet med dine lærere og medkursister omkring dit uddannelsesforløb, betragter vi dig som ikke studiedeltagende, og du vil blive indkaldt til samtale og evt. udmeldt.

BÆRBAR COMPUTER
Det er et minimumskrav, at du som arbejdsredskab har en bærbar computer til rådighed. Computeren skal indeholde den nyeste version af Microsoft Office 2016 pakken eller opfylde kravene for installation af Office 365/2016, som VUC Vest tilbyder gratis, så længe du går på skolen. Efterfølgende har du selv ansvaret for at reinstallere din egen Microsoft Office pakke.

Ved overtrædelse af studie‐ & ordensreglerne risikerer du, at din SU bliver stoppet – og i nogle tilfælde bortvisning.

Gældende studie‐ og ordensregler
Studie‐ og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie‐ og ordensregler i de gymnasiale uddannelser nr. 1077 af 13. september 2017.
Studie‐ og ordensreglerne evalueres hvert år i samarbejde med kursistrådet, senest i juni måned. Vær opmærksom på, at der kan forekomme opdateringer i løbet af året.

Version af august 2021

;