54D04e1b9d7b8e65d1cb1c55d6f027be2d34f592

Når du begynder på HF & VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen. Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve. 

Nedenfor kan du finde aktuelle eksamensdatoer, information til selvstuderende og anden praktisk info vedrørende eksamen.

TIL CENSOR: Undervisningsbeskrivelser og andet relevant materiale i forbindelse med censorat på HF & VUC Vest, kan du finde via linket ovenfor.

Selvstuderende og eksamen

HF selvstuderende

  • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. oktober dog senest d. 1. oktober for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, geografi C, fysik C + B)
  • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. marts. dog senest d. 1. marts for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, fysik C + B, geografi C)

AVU-selvstuderende

  • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. oktober
  • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. marts.

Eksamensbekendtgørelsen om selvstuderende (kap. 3)

Adgang til prøve

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling.

Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Læs hele bekendtgørelsen

Praktisk info vedrørende eksamen

Sygdom og udeblivelse ved eksamen

Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Hf-kursister
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

Avu-kurister
Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

Tilmelding til eksamen

Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Betingelser for deltagelse i prøver på HF & VUC Vest

I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

Anvendelse af hjælpemidler

Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.

Hf

Avu

Avu-mundtlig

Hvornår er prøven begyndt?

Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Konsekvenser af snyd

Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

Eksamensbekenstgørelse

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med prøver og eksamener, som er reguleret i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for prøver og eksamener, som efter regler om den enkelte uddannelse mv. dokumenteres ved prøve- eller eksamensbevis.

Stk. 3. Det følger af reglerne om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, de gymnasiale uddannelser og eux-forløb i forhold til en given erhvervsuddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelserne eller forløbene. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser og eux-forløb henvises endvidere til §§ 40-44.

Stk. 4. Når der i bekendtgørelsen henvises til »reglerne for den enkelte uddannelse«, omfatter det også regler om eux-forløb udstedt i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Læs hele bekendtgørelsen

Dispensation og særlige prøvevilkår til eksamen

Ansøgningsfrister

  • Vintereksamen d. 31. oktober 2024
  • Terminsprøve d. 3. februar 2025
  • Sommereksamen d. 24. marts 2025

HUSK: Kopi af dispensationen skal medbringes til prøven!

Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Regler

Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

Sådan ansøger du

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

Kontakt uddannelsesvejledningen

Klagevejledning vedrørende eksamen

Klagevejledning HF

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør

Gå til klagevejledning for hf

Klagevejledning AVU

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør.

Gå til klagevejledning for AVU

;