05Bea78451c371ed27eabfbc405796f922b5c71b

HF2

2-årigt hf er et målrettet samlet forløb, der giver dig mulighed for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelse, men er især målrettet de mellemlange videregående uddannelse. På bare to år kan du blive klar til din drømmeuddannelse som fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, multimediedesigner, markedsøkonom, politibetjent og en lang række andre mellemlange videregående uddannelser.

HF & VUC Vest tilbyder uddannelse på et højt fagligt niveau og i voksenpædagogisk miljø, hvor vi har fokus på at hjælpe den enkelte videre i uddannelse og job. 

 

Om HF på 2 år

Bliv klar til en mellemlang videregående uddannelse?

Med målrettede fagpakker kan du vælge forskellige veje til videre uddannelse og jobmuligheder samt få en uddannelse, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.

2-årigt hf er et målrettet samlet forløb, der giver dig mulighed for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelse, men er især målrettet de mellemlange videregående uddannelse. På bare to år kan du blive klar til din drømmeuddannelse som fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, multimediedesigner, markedsøkonom, politibetjent og en lang række andre mellemlange videregående uddannelser.

På HF & VUC Vest har vi fokus på den enkelte elev og mulighederne for videre uddannelse. Vi ved hvor vigtig uddannelse er for din fremtid og da vi mener at uddannelse er for alle, så har vi en lang række støttemuligheder som du kan benytte - uanset hvilke uddannelse du er på.

 • Mulighed for SPS
 • Læsevejledning
 • Ordlindeundervisningen som en integrereret del af din HF
 • Forlænget tid til eksamen, samt brug af dine hjælpemidler til eksamen.

Tilmeldingsfrist til 2-årigt hf via www.optagelse.dk er d. 15. marts, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start midt i august.

Fagpakker

HF & VUC Vest udbyder en række fagpakker, som du i løbet af din uddannelse skal vælge dig ind på, for at målrette din videregående uddannelse. Dit valg og uddannelsesrefleksioner understøttes af projekt- og praktikperioderne, som er placeret i de første semestre af din uddannelse og som ud- og afvikles sammen med HF & VUC Vests samarbejdspartnere Erhvervsakademiet og UC Syd.

Udover at vælge en fagpakke skal du i løbet af din 2-årige hf have de obligatoriske fag (herunder et praktisk-musisk fag),  samt et valgfag på c-niveau. Læs mere om fagpakkerne ved at trykke på den du ønsker nedenfor.

Obligatoriske fag på HF2

Nedenfor ser du en liste over de obligatoriske fag, praktisk-musisk fag er ét af dem, hvorfor der skal vælges mellem ENTEN Billedkunst ELLER Idræt.

Dansk A

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

 

Find læreplanen her

Engelsk B

Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

 

Find læreplanen her

Matematik C

Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

 

Find læreplanen her

NF - Naturvidenskabelig Faggruppe (Biologi C, Geografi C og Kemi C)

Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi.

Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles i vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser, lokalt og globalt.

Faggruppen har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager biologisk, geografisk og kemisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Faggruppen giver endvidere indsigt i, hvordan fagene anvendes erhvervs- og uddannelsesmæssigt.

Faggruppen giver faglig baggrund for stillingtagen og problemløsning i forbindelse med aktuelle samfundsmæssige og globale problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

Find læreplanen her

KS - Kultur og Samfundsfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og globalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder.

 

Find læreplanen her

Billedkunst C

Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.
I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.
Find læreplanen her

Idræt C

Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og kundskaber om og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori sikres faglig dybde, og undervisningen giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Find læreplanen her

Vuc 23
110C811d4801590bd6503a53bcffb3fe5e0ae606

SSO - Større skriftlig opgave

På 2-årigt hf skal du på dit 4. semester skrive SSO: Større skriftlig opgave, hvor du får mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

SSO: Større skriftlig opgave
SSO er en selvstændig opgave med det formål at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Opgaven er individuel og kan udarbejdes i 1-3 fag, hvoraf mindst et af fagene skal være på B-niveau. Du skal følge det pågældende B-niveau fag eller have aflagt prøve i det. Karakteren tæller 1,5.

Emne for opgaven
Du vælger selv et emne for din opgave, men vær opmærksom på, at opgaven ikke må baseres på noget, du har haft i undervisningen eller tidligere har skrevet opgave om, men det må gerne være i forlængelse deraf. Kontakt din faglærer så snart du har en ide til et emne.

Vejledning og opgaveformulering
I starten af november tildeles du en vejleder i det/de fag, som indgår i din SSO. Din vejleder skriver din opgaveformulering på baggrund af vejledningsprocessen. Det er derfor vigtigt, at du tidligt kommer i gang med et godt vejledningsforløb. I dette forløb er det dig, der tager initiativet.  

Læs mere om eksamen

Har du spørgsmål?

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til den 2-årigt hf via www.optagelse.dk d. 15. marts, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start midt i august.

Kontakt uddannelsesvejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen og hvordan du søger om optagelse. 

Adgangskrav

Regler for optagelse på 2-årigt hf
Der er flere måder at opfylde adgangskravene til 2-årigt hf. Der skelnes mellem retskrav (krav på at blive optaget) og ikke-retskrav (kan ikke forvente at blive optaget).

Læs mere om

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs mere om retskrav

9.kl.

Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 9.klasse. Det er dog et krav, at du ved de sidste standpunktskarakterer har et gennemsnit på 4,0. Til afgangseksamen skal du som ansøger bekræfte det faglige niveau, for at kunne komme direkte på ind på 2-årigt hf.  

Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Læs mere om optag fra 9.klasse

10.kl.
Du skal søge optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse.

Derudover skal du opfylde følgende forhold:

 • Du har taget folkeskolens 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik. Både den mundtlige og den skriftlige del.
 • Du har aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse.
 • Du har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) heraf det sidste i 9. eller 10. klasse.

Læs mere om optag fra 10. klasse

AVU (almen voksenuddannelse):
Det er også muligt at søge optagelse på hf på grundlag af en almen forberedelseseksamen. En almen forberedelseseksamen kan tages på VUC og må forventes at tage ½-1 år.

Almen forberedelseseksamen giver dig retskrav til optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

 • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
 • Engelsk (Niveau D)
 • Matematik (Niveau D)
 • Naturvidenskab (Niveau G eller højere)
 • Et af fagene: Historie, samfundsfag, tysk eller fransk (Niveau G eller højere)

De enkelte prøver i fagene skal være bestået, dvs. du skal mindst have karakteren 02 efter 7-trins-skalaen i hver af de prøver, der indgår i almen forberedelseseksamen.

Tager du en Almen Forberedelseseksamen (AF) på AVU kan du blive klar til en 2-årig hf på VUC Vest.

Se mere om fagene her.

Ikke retskrav – men ønsker stadig optag?

Selvom du ikke opfylder kravene i forhold til et direkte optag på 2-årigt hf, så kan du godt vælge at søge alligevel.

Din baggrund kan være mangesidet og stadig meget relevant:

 • Du kan have gennemført en 9.-10.kl. for år tilbage, og efterfølgende beskæftiget dig med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
 • Måske har du været på efterskole som blev afsluttet uden eksamen, men har dernæst suppleret med anden uddannelse/arbejde/udlandsophold
 • Du har måske en erhvervsuddannelse og har været mange år på arbejdsmarkedet, men vil nu gerne uddanne dig i en anden retning

Bekendtgørelse for HF2

Optagelsesprøve

Uddannelsesparathedsvurderingen evaluerer, om du besidder de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger forat kunne gennemføre en gymnasial uddannelse. Hvis du er vurderet som uddannelsesparat, har du ret til at blive optaget på hf.

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, vil du blive kaldt til en optagelsesprøve og en samtale. Optagelsesprøven omfatter skriftlige test inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, med vurdering som "bestået" eller "ikke-bestået." Prøven var er 4 timer.

Når resultaterne fra optagelsesprøven er tilgængelige vil du blive kontaktet af den institution, hvor du har været til prøve.

Yderligere oplysninger om optagelsesprøven

Hvis du bliver indkaldt til optagelsesprøve til den 2-årige HF, kan du se her, hvordan det foregår:

Du vil i din e-boks modtage indkaldelse med tid og sted for prøven.

Optagelsesprøverne afholdes i forlængelse af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 314 af 30/03/2020 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

Optagelsesprøven afholdes i 2024 på følgende datoer (Opdateres!):

 • optagelsesprøve slutningen af april kl. 10.00-14.00
 • optagelsesprøve begyndelsen af juni kl. 10.00-14.00
 • optagelsesprøve slutningen af juni kl. 10.00-14.00
 • optagelsesprøve begyndelsen af august kl. 10.00-14.00
 • optagelsesprøve slutningen af august kl. 10.00-14.00

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Der er tale om en skriftlig prøve på op til fire timer med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Der afholdes optagelsessamtale med en uddannelsesvejleder, når dit resultat af optagelsesprøven er klart. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøven samt en vurdering af din uddannelsesparathed.

En bestået optagelsesprøve er i sig selv ikke nok til at blive optaget.

Husk at møde op i god tid inden optagelsesprøvens start.

Du skal til optagelsesprøve, hvis du...

... er erklæret ikke-uddannelsesparat af din skole eller UU. Er du 18 år, og dine kvalifikationer ikke er tilstrækkelige, vurderer VUC Vest, om du skal til en optagelsesprøve.

Elevfordeling

Fra UVM:

Ansøgere til gymnasiale uddannelser, der søger inden ansøgningsfristen, får reserveret en foreløbig plads på et gymnasium. Der er ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium. 

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, ansøgeren har prioriteret. Ansøgeren får reserveret en foreløbig plads på sin 1. prioritet, hvis: 

 • Gymnasiet har flere pladser end ansøgere, eller
 • Ansøgeren er blandt ansøgerne med kortest transporttid, hvis gymnasiet har flere ansøgere end pladser

Hvis ansøgeren ikke får plads på sin 1. prioritet, undersøges det, om ansøgeren kan få plads på sin 2. prioritet osv., indtil ansøgeren får reserveret en foreløbig plads.

Søger du en særlig studieretning (eks. HF Ordblind) vil du ved rettidig ansøgning på forrang til en plads. 

Hvornår får jeg besked om optag? (Rettidig ansøgning)

Senest den 1. juni (og tidligst den 26. maj) får en rettidig* ansøger et reservationsbrev fra den uddannelsesinstitution, hvor ansøgeren har fået reserveret en plads. Ansøgeren får besked med digital post.

Hvis ansøgeren har fået reserveret plads på et gymnasium, som ansøgeren ikke selv har prioriteret, modtager ansøgeren også et afgørelsesbrev fra bopælsregionen med begrundelse for pladsreservationen og vejledning i, hvordan ansøgeren kan anmode om at få genoptaget sin sag. 

*Rettidige ansøgere har sendt deres ansøgning inden den 13. marts.

Jeg har sendt min ansøgning efter den 15. marts

Du har ikke søgt rettidig og er dermed eftertilmelder på hf. Du vil - sammen med de andre eftertilmeldere - blive fordelt af regionerne, når fordelingen af de rettidige ansøgere er afsluttet (slut maj). Ved fordelingen af eftertilmelderne vil regionerne så vidt muligt tage højde for, hvor der er ledig kapacitet. Det vil sige, at regionerne så vidt muligt skal fordele eftertilmeldere til institutioner inden for maksimalt 45 minutters transporttid og som har ledig kapacitet.

Regionerne vil kunne tage hensyn til ansøgerens ønskede prioriteter. Ved fordelingen af eftertilmeldere, som er 20 år eller over, og som har søgt toårigt hf på et VUC, skal regionerne tilstræbe at fordele disse eftertilmeldere til et VUC.

Hvad hvis jeg ikke får plads på HF & VUC Vest?

Fra UVM:

Hvis du ikke får en plads på HF & VUC Vest eller andre af dine prioriterede uddannelsesinstitutioner, undersøger UVM's fordelingsmekanisme, om du kan få en plads et andet sted på den uddannelse, du har som 1. prioritet. Dette vil være inden for maksimalt 45 minutters transporttid fra din bopæl. Grænsen for maksimal transporttid på 45 minutter gælder kun i de tilfælde, hvor du ikke selv har prioriteret uddannelsesinstitutionen. Du kan godt selv søge optagelse og få reserveret plads på en uddannelsesinstitution, hvor transporttiden overstiger 45 minutter.

Eksempel: Ansøgerens 1. prioritet er stx, som ansøgeren har søgt på fire gymnasier, men ansøgeren har ikke fået reserveret en plads på et af dem. Derfor får ansøgeren plads på nærmeste gymnasium, hvor der er en ledig plads på stx, og ansøgerens transporttid samtidig er maksimalt 45 minutter fra bopælen.

Regionen skal finde en plads til en ansøger, hvis denne  ikke får plads på sine prioriterede gymnasier eller på et gymnasium med ledige pladser inden for en transporttid på maksimalt 45 minutter fra sin bopæl. Først vil regionen forsøge at finde en plads på et af de prioriterede gymnasier eller på samme uddannelse som ansøgerens 1. prioritet på gymnasiet med kortest mulig transporttid inden for maksimalt 45 minutters transporttid. Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, skal regionen som hovedregel hæve kapaciteten – altså skabe plads – på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor der er kortest transporttid.

En ansøger, der ikke får opfyldt sine prioriterede uddannelsesønsker, kan ikke:

 • Fordeles til en uddannelse, som han/hun ikke har ønsket som sin 1. prioritet
 • Fordeles til et gymnasium, hvor transporttiden overstiger 45 minutter fra bopæl til gymnasium

Dog gælder det for en ansøger, der har mere end 45 minutters transporttid til alle udbud af en bestemt uddannelse, at ansøgeren vil blive fordelt til det gymnasium, hvor ansøgeren har kortest transporttid, selvom det betyder, at ansøgeren får mere end 45 minutters transporttid.

;